Borzicactus

1 Borzicactus samaipatanus

2 Borzicactus samaipatanus

3 Borzicactus samaipatanus

4 Borzicactus samaipatanus

5 Borzicactus samaipatanus

6 Borzicactus samaipatanus