Echinopsis

1 Echinopsis kratochviliana MLV1

2 Echinopsis kratochviliana MLV1

3 Echinopsis kratochviliana MLV1

4 Echinopsis kratochviliana MLV1

5 Echinopsis kratochviliana MLV1

6 Echinopsis kratochviliana MLV1

7 Echinopsis kratochviliana MLV1

8 Echinopsis kratochviliana MLV1

9 Echinopsis mirabilis

10 Echinopsis mirabilis

11 Echinopsis oxygona

12 Echinopsis oxygona

13 Echinopsis oxygona

14 Echinopsis springblush

15 Echinopsis springblush

16 Echinopsis springblush

17 Echinopsis springblush

18 Echinopsis springblush

19 Echinopsis springblush

20 Echinopsis ‘Spring Blush’ x ‘Unknown Pink’

21 Echinopsis ‘Spring Blush’ x ‘Unknown Pink’

22 Echinopsis ‘Spring Blush’ x ‘Unknown Pink’

23 Echinopsis ‘Spring Blush’ x ‘Unknown Pink’

24 Echinopsis ‘Spring Blush’ x ‘Unknown Pink’

25 Echinopsis sp

26 Echinopsis sp

27 Echinopsis ‘Stars and Stripes’ x ‘De Herdt Hybrid’

28 Echinopsis ‘Stars and Stripes’ x ‘De Herdt Hybrid’

29 Echinopsis ‘Stars and Stripes’ x ‘De Herdt Hybrid’