Parodia

1 Parodia echinopsoides

2 Parodia erinacea

3 Parodia krahnii WK168

4 Parodia krahnii WK168

5 Parodia microsperma f scoparoides

6 Parodia nirvosa

7 Parodia nivosa

8 Parodia nivosa

9 Parodia nivosa

10 Parodia nivosa

11 Parodia nivosa

12 Parodia sp