Parodia

Parodia echinopsoides [2012 001]

Parodia erinacea [2016 001a]

Parodia erubescens [2018 001a]

Parodia erubescens [2019 001a]

Parodia krahnii WK168 [2016 001a]

Parodia krahnii WK168 [2016 001b]

Parodia krahnii WK168 [2018 001a]

Parodia krahnii WK168 [2018 001b]

Parodia microsperma f scoparoides [2015 001a]

Parodia nirvosa [2012 001]

Parodia nivosa [2013 001a]

Parodia nivosa [2013 001b]

Parodia nivosa [2014 001a]

Parodia nivosa [2014 001b]

Parodia nivosa [2014 001c]

Parodia sp [2016 001a]

Parodia werdermanninana [2019 001a]

Parodia werdermanninana [2019 001b]